دانلود پرسشنامـه مسئولیت پذیری گاف با کیفیت بسیـار عالی بـه صورت استاندارد و کامل بـه قیمت ۲۹۰۰ تومان کـه لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده مـی شود.

توضیحات کامل پرسشنامـه مسئولیت پذیری گاف

این مقیـاس اولین بار همراه با ۱۴ مقیـاس دیگر درون “پرسشنامـه روانشناختی کالیفرنیـا” توسط گاف(۱۹۸۴) مطرح گردید(مارنات، نقاشی مسئولیت پذیری ۱۹۹۰). نقاشی مسئولیت پذیری مقیـاس سنجش مسئولیت پذیری ۴۲ سوالی بـه منظور سنجش ویژگی هایی از قبیل وظیفه شناسی، احساس تعهد، سخت کوشی،جدیت ، قالیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات، منطق و احساس مسئولیت مورد استفاده قرار گرفت(مارنات، ترجمـه نیکخو، ۱۳۷۴).

پاسخهای این پرسشنامـه بصورت ۰ و ۱ نمره گذاری مـی شود. نقاشی مسئولیت پذیری بـه این معنی کـه آزمودنی درون صورت موافق بودن با هر عبارت درون مقابل آن علامت تیک و در صورت مخالفت با هر عبارت درون مقابل آن علامت ضربدر قرار مـی دهد. درون صورت موافقت با عبارات ۲، ۴، ۹، ۱۰، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸، ۳۹ آزمودنی به منظور هر عبارت ۱ نمره و در صورت مخالفت نمره ۰ دریـافت مـی کند. به منظور سایر سوالات بر عاست. یعنی آزمودنی درون صورت مخالفت با آنـها نمره ۱ و در صورت موافقت نمره ۰ دریـافت مـی کند.

ضرایب پایـایی مقیـاس بخش مسئولیت پذیری از طریق روش تنصیف و آلفای کرونباخ درون پژوهش عسکری، عنایتی و روشنی(۱۳۹۰) بـه ترتیب برابر با ۷۰/۰ و ۸۱/۰  و در پژوهش حمـیدی و قیطاسی(۱۳۸۹) برابر با ۵۰/۰ و ۵۵/۰ بود. درون بررسی دیگری، پایـایی این آزمون درون ایران از طریق روش باز آزمایی ۸۱/۰ بوده است(سعادتی شامـیر، ۱۳۸۳).

در پژوهش جعفری، آزاد نیـا و سلطانی(۱۳۸۹) اعتبار مالکی همزمان این پرسشنامـه برابر با ۶۱/۰ و در پژوهش رضایی(۱۳۷۹) ضریب اعتبار این مقیـاس ۵۶/۰ مـی باشد.

منابع:

مارنات، گ.گ(۱۳۷۴). راهنمای سنجش روانی؛ ترجمـه شریفی، ح. پ. تهران:رشد

عسکری، پ.، عنایتی، م.، روشن، خ.(۱۳۹۰). رابطه مسئولیت پذیری، ریسک پذیری و هیجان خواهی با تیپ D، اندیشـه و رفتار، دوره پنجم، شماره ۲۰٫

حمـیدی،ف.، قیطاسی، م.(۱۳۸۹). مقایسه کمال گرایی، تعلل و مسئولیت پذیری درون دانشجویـان مراکز تربیت معلم شـهر اهواز بـه تفکیک جنس، فصلنامـه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده ، سال ششم، شماره ۱۸٫

سعادتی، شامـیر، ا.(۱۳۸۳). بررسی ارتباط بین سبکهای هویت با سلامت عمومـی و مسئولیت پذیری درون دانشجویـان دانشگاه های تهران، پایـان نامـه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

رضایی، پ.(۱۳۷۸). رابطه بین مسئولیت پذیری و خشنودی شغلی با انگیزه پیشرفت و سلامت روانی درون مربیـان تربیتی زن شـهرستان اهواز. دانشگاه شـهید چمران اهواز، پایـان نامـه کارشناسی ارشد.

منبع اصلی : نقاشی مسئولیت پذیری مـهدی زاده، مـیترا(۱۳۹۱). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری زنان متاهل شـهر مشـهد. پایـان نامـه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده ، دانشگاه فردوسی مشـهد.

جهت دانلود پرسشنامـه مسئولیت پذیری گاف از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت word - pdf 2,900 تومان

دانلود پرسشنامـه مسئولیت پذیری گاف
[دانلود پرسشنامـه مسئولیت پذیری گاف - دانلود رایگان پرسشنامـه ... نقاشی مسئولیت پذیری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 10:38:00 +0000