پرسشنامـه مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان درون قالب word با بهترین کیفیت بـه صورت کامل و استاندارد بـه قیمت ۱۹۰۰ تومان کـه لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت درون اختیـار شما قرار مـی گیرد.

توضیحات کامل پرسشنامـه مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان

این پرسشنامـه دارای ۵ مقیـاس است. نقاشی مسئولیت پذیری کـه به ترتیب درون مقیـاس اول فعالیتهای دانش‌آموز درون داخل و خارج از مدرسه پرسیده مـی‌شود. نقاشی مسئولیت پذیری درون این سؤال بـه هر گویـه یک نمره اختصاص یـافته هست و جمع گزینـه‌ها مـیزان فعالیتهای دانش‌آموز را نشان مـی‌دهد.

مقیـاس دوم مسئولیتهای دانش‌آموزان را درون منزل مورد سؤال قرار مـی‌دهد. به منظور هر گزینـه ۱ نمره اختصاص یـافته هست و جمع گزینـه‌ها مـیزان مسئولیت‌پدیری آزمودنی درون منزل را نشان مـی‌دهد. هدف از مقیـاس دوم مقایسه مسئولیت‌پذیری آزمودنی درون محیط آموزشی و منزل مـی‌باشد.

مقیـاس سوم، نقاشی مسئولیت پذیری مـیزان غیبت و تأخیر آزمودنی را مورد سؤال قرار مـی دهد. مقیـاس چهارم و پنجم پرسشنامـه مـیزان مسئولیت‌ پذیری، احساس امنیت، عزت نفس و تعلق را مورد سنجش قرار مـی دهد.

این آزمون توسط منیره کردلو(۱۳۹۳) بـه منظور سنجش مـیزان مسئولیت پذیری دانش آموزان درون خانـه و مدرسه ساخته شده هست . این آزمون بر روی جامعه آماری دانش آموزان شـهر تهران اجرا شده هست که درون آن تعداد ۴۷۹ دانش آموزان و پسر شـهر تهران مورد آزمون قرار گرفته اند. روایی این آزمون از طریق همبسته سوالات ۸۲/.  و پایـایی آن بـه استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  برابر با ۸۹% مـی باشد کـه نمایـانگر روایی و اعتبار بالای آزمون مـی باشد.

دانلود پرسشنامـه مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان

مراحل ساخت ابزار اندازه‌گیری

یکی از مراحل مـهم پژوهش، ساخت ابزار پژوهش است. درون این پژوهش نیز نیـاز بـه ابزار پرسشنامـه بـه منظور اندازه‌گیری مـیزان مسئولیت و اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری وجود داشت. بـه منظور ساخت پرسشنامـه مسئولیت‌پذیری مراحل ذیل طی شده هست که بـه ترتیب ذکر شده و مختصراً شرح داده مـی‌شود.

۱ ـ بـه منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، درون ابتدای امر از مدیران، دبیران، معلمان و اولیـاء دانش‌آموزان مدارس درخواست شد که تا نظرات خود را کتباً پیرامون عوامل تأثیرگذار بر مسئولیت‌پذیری ارائه نمایند. لذا مدیران مدارس نظرات خویش را بـه صورت کتبی بـه منطقه اعلام نمودند. بعد از مطالعه نظرات آنان جمع‌بندی شد.

پس از تعیین سؤالات و فرضیـه‌های پژوهش، پرسشنامـه‌ای شامل سنجش مـیزان مسئولیت‌پذیری و نیز عوامل تأثیرگذار (احساس امنیت، عزت نفس، تعلق و …) طراحی شد. بعد از تکثیر پرسشنامـه بـه منظور استخراج روایی صوری و محتوی درون اختیـار جمعی از مدیران، مربیـان، معلمان و دانش‌آموزان و نیز برخی از اساتید دانشگاه قرار گرفت و از آنان خواسته شد نظرات اصلاحی خود را کتباً مرقوم فرمایند.

نظرات اصلاحی شامل، مرتبط بودن سوالات بـه مبحث مسئولیت‌پذیری، روشن و واضح بودن سوالات، دو پهلو نبودن سؤالات و نظایر آن بود. بعد از بررسی مجدد پرسشنامـه و نیز بازبینی آن بار دیگر پرسشنامـه تکثیر گردید و در اختیـار نمونـه ۳۵ نفره کـه به شیوه تصادفی خوشـه‌ای از جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی انتخاب شده بود قرار گرفت. بـه منظور اجرای مجدد بعد از گذشت ۱۰ روز آزمون بار دیگر بر روی همان نمونـه تکرار گردید و سپس بـه وسیله نرم افزار SPSS اعتبار یـابی آزمون صورت گرفت.

پس از ایجاد تغییرات لازم پرسشنامـه بر روی نمونـه ۱۰۴ نفری کـه به شیوه نمونـه‌گیری تصادفی خوشـه‌ای انتخاب شده بود اجرا گردید. اطلاعات مأخود از ۱۰۴ پرسشنامـه، توسط نرم‌افزار SPSS مورد ارزیـابی قرار گرفت و با تحلیل آماری آلفای کرنباخ محاسبه گردید کـه گزارش آن درون ذیل آمده است. به منظور بار سوم پرسشنامـه درون اختیـار ۴۸۲ آزمودنی از دانش آموزان شـهر تهران قرار گرفت و نتایج ارزیـابی ها نشان داد این آزمون دارایی اعتباری برابر ۰۹۰/. هست که بیـانگر اعتبار بالای این آزمون است.

احساس امنیت: نقاشی مسئولیت پذیری بـه منظور اندازه‌گیری مـیزان احساس امنیت آزمودنی گزینـه‌های ذیل طرح گردیده است.

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۶ ـ ۲۲ .

به منظور بدست آوردن نمرات امنیت آزمودنی نمرات ۱۴ سؤال فوق جمع شده و در نـهایت احساس امنیت آزمودنی را تشکیل مـی‌دهد.

عزت نفس: بـه منظور اندازه‌گیری مـیزان عزت نفس آزمودنی درون مدرسه گزینـه‌های ذیل طرح گردیده است.

مقیـاس ۴:  ۱۱ ـ ۱۴ ـ ۱۵ .

مقیـاس ۵: ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۵۵ ـ ۵۶ .

گویـه های۱ ـ۵۰ ـ ۵۲ ـ ۵۵ بـه صورت منفی نمره‌گذاری مـیشود. بقیـه سؤالات بصورت مثبت نمره‌گذاری ‌مـی گردد.

احساس تعلق: بـه منظور اندازه‌گیری مـیزان احساس تعلق آزمودنی درون مدرسه گزینـه‌های ذیل طراحی شده است.

مقیـاس ۴: ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ .

مقیـاس ۵: ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۴۲ ـ. ۴۳ ـ ۴۴ ـ۴۵ ـ ۴۶ ـ ۴۷ ـ ۴۸ ـ ۴۹ ـ ۵۰ .

به گویـه های ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۵ و ۵۶ نمرات منفی تعلق مـی‌گیرد. یعنی ۱ ـ کاملاً موافقم (۱ امـیتاز) ۲ ـ موافقم (۲ امتیـاز) ۳ ـ مخالفم (۳ امتیـاز) ۴ ـ کاملاً مخالفم (۴ امتیـاز)

نمرات احساس مسئولیت شامل دو بخش است: ۱ـ بخش تعهد بیرونی و تعهد درونی

نمرات احساس مسئولیت: (تعهد بیرونی)

سؤال: ۲۰ ـ ۲۱ ـ۲۴- ۲۹-۳۰ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۶ ـ ۳۸ ـ ۴۰ ـ ۴۱ .

گویـه های فوق تعهد بیرونی آزمودنی را نشان مـی‌دهد. درون حالی کـه گزینـه‌های ذیل بیـانگر تعهد درونی آزمودنی است. درون این مقیـاس ۱ـ کاملاً موافقم (۱ امتیـاز) ۲ـ موافقم (۲ امتیـاز) ۳ـ مخالفم (۳ امتیـاز) ۴ـ کاملاً مخالفم (۴ امتیـاز)

مسئولیت پذیری: (تعهد درونی) ۲۲ ـ ۲۳ ـ. ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۷٫

جمع گزینـه‌های فوق نمره احساس مسئولیت (تعهد بیرونی) آزمودنی را نشان مـی‌دهد. بـه دلیل اینکه تعهد درونی و بیرونی درون مقابل یکدیگر قرار دارد. لزومـی بـه داشتن نمرات منفی وجود نداشت، لذا نمرات منفی لحاظ نشده است. گفتنی هست که پرسشنامـه بـه شیوه لیکرت و به صورت ۴ گزینـه‌ای است.

آزمودنی درون مقیـاس ۴ مـیزان رضایت یـا عدم رضایت خویش را با توجه بـه درجات زیر تعیین مـی‌کند.

۱ ـ کاملاً رضایت دارم (۴ امتیـاز) ۲ ـ رضایت دارم (۳ امتیـاز) ۳ ـ رضایت ندارم (۲ امتیـاز) ۴ ـ اصلاً رضایت ندارم (۱ امتیـاز).

آزمودنی درون گویـه های منفی عنمرات فوق را دریـافت مـی‌کند.

۱ ـ کاملاً رضایت دارم (۱ امتیـاز) ۲ ـ رضایت دارم (۲ امتیـاز) ۳ ـ رضایت ندارم (۳ امتیـاز)۴ ـ اصلاً رضایت ندارم (۴ امتیـاز)

آزمودنی درون مقیـاس ۵ مـیزان موافقت یـا عدم موفقیت خود را با توجه بـه درجات زیر تعیین مـی‌نماید.

۱ ـ کاملاً موافقم (۴ امتیـاز) ۲ ـ موافقم (۳ امتیـاز) ۳ ـ رضایت ندارم (۳ امتیـاز)۴ ـ کاملاً مخالفم (۱ امتیـاز)

آزمودنی درون سؤالهای منفی عنمرات را دریـافت مـی‌کند.

۱ ـ کاملاً موافقم (۱ امتیـاز) ۲ ـ موافقم (۲ امتیـاز) ۳ ـ رضایت ندارم (۳ امتیـاز) ۴ ـ کاملاً مخالفم (۴ امتیـاز)

جهت دانلود پرسشنامـه مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت word 1,900 تومان

پرسشنامـه مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان
[پرسشنامـه مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان - دانلود رایگان ... نقاشی مسئولیت پذیری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 11:02:00 +0000